Quân Sử Việt Nam Một Ngàn Năm Thứ Hai

Quân Sử Ngàn Năm Thành Thăng Long

Lý Thái Tổ

Lý Thái Tổ (1010 - 1028)

Lý Công Uẩn lên ngôi vì xã tắc,
Từ Hoa Lư, Ngài viết chiếu dời kinh #1.
Về Thăng Long đô hội lập triều đình,
Để mưu sự cho nước nhà vững mạnh.
Đại Cồ Việt155 cũng mới vừa đại định,
Chuyện dời đô là mở rộng non sông.
Về phương Nam theo chí lớn giống dòng,
Quyết không để Hán triều mưu: thuộc Bắc

Tinh Thần Giữ Nước

Lý Thái Tổ biết lòng tham phương Bắc,
Luôn đề phòng không để chúng thừa cơ.
Đã bao phen, giặc lấn chiếm cõi bờ,
Từng triều đại, trước sau không ngừng nghỉ.
Dân Lạc Việt trải qua hơn thiên kỷ,
Đuổi xâm lăng, giành độc lập nước nhà.
Hán đã từng dùng luận điệu điêu ngoa,
Vẫn không thắng những tấm lòng sĩ khí.

Chú thích:

Dời kinh: Sau khi đời kinh đô từ Hoa Lư về La Thành, sau đó đổi là Thăng Long, trải qua 4 triều đại trong dòng sử nước nhà, đã từng đối đầu với kẻ thù phương Bắc là Hậu Lý, Trần, Hậu Lê, và Tây Sơn:

v       Vào năm Bính Thìn (1076) Hoàng đế Lý Nhân Tông đã từng  chinh Bắc  (Nhà Lý sang đánh bachâu: Khâm, Liêm và Ung tức là tỉnh Quảng Tây của Tàu bây giờ)và phạt Nam. Thái Úy Lý ‎Thương Kiệt một lúc đánh bại hai đại quân: một là do chánh và phó nguyên soái là Quách Quỳ và Triệu Tiết, chỉ huy đại quân của nhà Tống đánh Đại Việt ta. Hai là mặt Tây Nam do đại quân của Chiêm Thành và Chân Lạp a dua theo nhà Tống tấn công vào nước ta cùng một lúc.

v       Vào thời nhà Trần, ba lần quân Mông Cổ đọ sức với nước Đại Việt ta: 1258, 1285 và 1288. Đức Trần Hưng Đạo làm nguyên soái, đánh bạt quân Mông Cổ ra khỏi nước Đại Việt ta, cả ba trận. Ngài lưu lại cho thế giới một trang sử thật lẫy lừng của vị Nguyên  soái  vào thời  Trung cổ. Và lúc bấy giờ  chưa nước nào  thắng đại quân của Thành Cát Tư Hãn, từng tung hoành Âu, Á.

v      Vào Năm Mậu Thân (1428), Bình Định Vương Lê Lợi và Mưu-thần Nguyễn Trãi đá đánh tan quân nhà Minh đô hộ nước Đại Việt ta  trên dưới 20 năm, khiến Vương Thông, người thống lĩnh quân đội nhà Minh đến lúc phải đầu hàng khi vua nhà Minh (Minh Thành Tổ) đã biết rằng không còn cách nào hơn là chập nhận sự đầu hàng nhục nhã của Vương Thông,. Cho dù tên Trương Phụ gian ác bậc nhất trong hàng tuớng lãnh của nhà Minh, mà Minh Thành Tổ đã đồng tình với gã để cướp lấy nước Đại Việt cũng đành tay bó, cũng trong luận điệu  gian trá "phù Trần  diệt Hồ"  (Hồ Quý Ly thoán ngôi nhà Trần - vnt)..

v     Vào mùa Xuân, năm Kỷ Dậu (1789),đức Quang Trung Nguyễn Huệ phá tan tành gần ba trăm ngàn (300,000)  quân Mãn Thanh dùng luận điệu điêu ngoa:  "diệt Nguyễn phò Lê"

 Nên sự dời đô của Lý‎ Thái Tổ Hoàng Đế khai sáng nhà Hậu Lý vẫn là điều đáng suy gẫm cho hậu thế.
(vĩnh Nhất Tâm)

 

 

 

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)

 

Thư Mục Các Trang Nhà

Trang Ái Hữu (15); Trang Báo Chí Online (106); Trang Cộng Đồng (11) ; Trang Đại Học (1); Trang Điện Toán (9); Trang Gia Chánh (1); Trang Giáo Dục (3); Trang HS-TS (2); Trang Kiểm Web (2); Trang Đa Dạng (124);Trang Nghiên Cứu (1);TrangNhậtKýĐTử (28); Trang Quân Sự VN (2); Trang Quân Sử VN (7); Trang Tìm Thân Nhân (); TrangThơ (10);Trang Tù Chính Trị (1); TrangVănHóa (26); Trang Xã Hội Điện Tử (21);Trang Y Tế Y Học (13)

Trang Âm Nhạc(26);Trang Cao Đài (2);Trang Công Giáo (19); Trang Tổ Chức, Đảng Phái Chính Trị (51); Trang Đọc Sách Điện Tử (6); Trang Giải Trí (13); Trang Hòa Hảo (5); Trang Hội Chuyên Viên (2); Trang Lịch Sử VN (6); Trang Ngân Hàng (); Trang Nhân Quyền (8); Trang Phật Giáo (32); Trang Quân Lực Viê Nam Cộng Hòa (46); Trang Tìm Kiếm (3);Trang Tin Lành (5); Trang Truyền Thông (24); Trang Tỵ Nạn (5); Trang Xã Hội (3); Trang Xem Tử Vi (1)