Quân Sử Việt Nam Một Ngàn Năm Thứ Hai

Quân Sử Ngàn Năm Thành Thăng Long

1000 Năm Thăng Long

1, 2

Vĩnh Nhất Tâm

(trích Thi sử Phá Tống Bình Chiêm)

Kế Hoạch Nhà Tống Xâm Lược
Vương An Thạch181 với ý đồ vùng vẫy,
Tâu Thần Tôn182 về chiến lược: Nam chinh.
Đại Việt ta, triều Lý chẳng để yên,
Lý Thường Kiệt liền ra quân, phá địch.
Ngài chinh Bắc và đã từng tung hịch183
Kể tội rằng: -Vương An Thạch hại dân.
Đại Việt ta mượn cớ: “Phải cứu nhân!”
Sau một trận, phá mưu đồ xâm lược.

Mưu Chước Của Vương An Thạch
Vương An Thạch cứ bày ra mưu chước184,
Dân Tống nghèo vì triều cống185 hàng năm,
Cho Bắc Liêu, Tây Hạ.  Nén hờn căm,
Nuôi tham vọng thành bá quyền đế quốc.
Mộng bành trướng, lo tìm phương cướp nước,
Quả hồ đồ, nào đâu khác thời Chu.
Trong sử Tầu từng khuếch đại “chư hầu”:
Những bộ lạc186, tự xưng mình “thiên tử”.

Phá Kế Hoạch Xâm Lăng Của  Nhà Tống
   (18-1-1076 -1-3-1076)
Triều nhà Lý đã tính đường sinh tử,
Dẫu thế nào cũng dứt khoát một phen.
Không để cho bọn giặc Tống chen chân,
Theo kế hoạch Nam chinh hòng xâm lấn.
Lý Thường Kiệt và Tướng quân Tôn Đản,
Liền xuất binh thủy, bộ đánh ba Châu:
Khâm, Liêm, Ung bao quân địch rơi đầu,
Bày thế trận, Nhị Tướng hùng đại náo.

Đánh Ung Châu
Quân đường bộ chia ra làm ba ngã187:
Từ Quảng Nguyên tiến vào trại Thái Bình.
Mặt Quảng Lăng dùng đến cả đại binh,
Phần còn lại tiến sâu vào Tô, Mậu188.
Quân Đại Việt tiến nhanh như vũ bão,
Tướng điều quân do Tôn Đản cầm đầu.
Trong bảy ngày đã vây hãm Ung Châu,
Khiến quân giặc, cả thành Ung nao núng.

Thái Úy Lý‎ Thường Kiệt
Mặt đường thủy, đánh tiền phương nhà Tống,
Từ Đồ-Sơn189, Lý Thường Kiệt tiến công.
Theo hoạch trù, phá căn cứ Quảng Đông,
Là cứ điểm sẽ dàn quân xâm lược.
Nên triều Lý đã liệu bề tính trước,
Tấn công thành, thì  Lưỡng Quảng190 mới hay.
Khâm, Liêm, Ung: quân Lý sẳn trận bày.
Vương An Thạch đã hết thời thao túng.

Tống Triều Viện Binh
Tin cấp báo khiến Lưu Di191 lúng túng,
Liền viện quân sang trấn giữ Ung Châu.
Đến Côn Luân, Lý Thường Kiệt chận đầu,
Trương Thủ Tiết192 phải liều thân, bỏ mạng.
Tướng Tôn Đản, bốn mươi (40) ngày vây hãm,
Thành Ung Châu, giặc không thể thoát thân.
Khiến Tô Giam193 can đảm chết theo thành…
Cờ điếu phạt: Lý triều reo chiến thắng.

Quân Tống Thất Bại
Tống đại bại:  Sử xưa ghi rõ lắm,
Khâm, Liêm, Ung đều tan vỡ thành trì.
Tống Thần Tôn mê sảng đến vô tri,
Qua một trận tung hoành y khiếp chí.
Lý Thường Kiệt với ngón đòn tâm lý,
Khiến Tống triều thêm rối trí, phân tâm.
Đã chận ngay, giặc Tống vốn hung hăng,
Cùng hai nước194, mặt Tây Nam tiến đánh…

Lý Triều Đánh Nhà Tống
Việc đánh Tống, nhằm ngăn ngừa quốc biến,
Nên Lý triều ra tay trước là hơn.
Phá cho tan cuồng vọng, Tống Thần Tôn,
Nuôi mộng tưởng: Nam chinh làm bá chủ.
Việc Bắc tiến viết lên trang đại sử
Rất oai hùng, chận đứng bước xâm lăng.
Khiến Tống vương, sau trước cũng tan tành,
Mộng thống trị, đã hoàn toàn tay bó.

Triều Lý Phòng Bị
Xong trận mạc, lui quân195 về thế thủ,
Cần phòng xa - tránh cuộc chiến lâu dài.
Việc phục thù của giặc Tống nay mai,
Tránh mối họa, phải trường kỳ chống giặc.
Lý Thái Úy196, bậc tài ba lỗi lạc,
Lúc sơn hà nguy biến giữa rừng gươm.
Bọn Quách Quỳ197, hàng danh tướng Bắc phương
Sang trả đũa, quyết một phen hơn thiệt.

Trận Như Nguyệt
Trận kịch chiến bên bờ sông Như Nguyệt198,
Tống quân thua, thây bỏ mạng hơn nghìn.
Nên Quách Quỳ bèn lập tức lui binh,
Điểm quân số, đến Phú Lương chống cự.
Lý Thường Kiệt đã điều binh án ngữ199.
Cả đôi bên ngang ngửa, chửa hơn thua
Thuyền quân Nam tổn thất cũng không vừa,
Lý “Tể Phụ” phải bày mưu, tính kế.

Thuật Tâm Lý
Bọn giặc Tống tìm trăm phương ngàn kế,
Nhưng không sao phá nổi cách điều binh.
Dù, Quách Quỳ đang thống lĩnh đại quân,
Cũng không dễ phá hùng binh Đại Việt.
Lý Thường Kiệt, bậc mưu thần quán triệt,
Đem biệt tài tâm lý thúc ba quân.
Bốn câu thơ ĐỘC LẬP quả như thần,
Chờ đêm xuống bước vào đền Trương Hát200:

Tuyên Ngôn Độc Lập
Quân Đại Việt nghe vang lời thanh thoát,
Tiếng thơ ngâm; gây nhuệ khí như cồn.
Không cách nào, quân Tống vượt qua sông,
Đành cố thủ, chưa phân đường thắng bại:

 “Nam-quốc sơn-hà, Nam đế cư,
Tiệt-nhiên định phận tại thiên thư.
Như-hà nghịch lỗ lai xâm phạm?
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư!” 

Dịch Nôm:

(Sông núi nước Nam Nam đế ở,
Rõ ràng phân định tại sách trời.
Cớ sao nghịch tặc sang xâm phạm?
Cứ thử làm xem, chuốc bại nhơ!)

Chân Lạp Và Chiêm Thành
Quân hai nước, mặt Tây Nam khựng lại,
Cả Chiêm Thành lẫn Chân Lạp chìm sâu.
Để cuối cùng phải chuốc lấy… bể dâu,
Sao địch nổi tài mưu cao, tướng dũng?
Lý Thường Kiệt đã dự trù rất đúng,
Chiến sách tuyệt vời: Bắc phạt, Nam chinh .
Tay vung gươm vì sông núi tri hành:
Trừ giặc Tống, bình Chiêm, yên vận nước.

1, 2

Quân Sử Việt Nam (TOP)

 

Thư Mục Các Trang Nhà

Trang Ái Hữu (15); Trang Báo Chí Online (106); Trang Cộng Đồng (11) ; Trang Đại Học (1); Trang Điện Toán (9); Trang Gia Chánh (1); Trang Giáo Dục (3); Trang HS-TS (2); Trang Kiểm Web (2); Trang Đa Dạng (124);Trang Nghiên Cứu (1);TrangNhậtKýĐTử (28); Trang Quân Sự VN (2); Trang Quân Sử VN (7); Trang Tìm Thân Nhân (); TrangThơ (10);Trang Tù Chính Trị (1); TrangVănHóa (26); Trang Xã Hội Điện Tử (21);Trang Y Tế Y Học (13)

Trang Âm Nhạc(26);Trang Cao Đài (2);Trang Công Giáo (19); Trang Tổ Chức, Đảng Phái Chính Trị (51); Trang Đọc Sách Điện Tử (6); Trang Giải Trí (13); Trang Hòa Hảo (5); Trang Hội Chuyên Viên (2); Trang Lịch Sử VN (6); Trang Ngân Hàng (); Trang Nhân Quyền (8); Trang Phật Giáo (32); Trang Quân Lực Viê Nam Cộng Hòa (46); Trang Tìm Kiếm (3);Trang Tin Lành (5); Trang Truyền Thông (24); Trang Tỵ Nạn (5); Trang Xã Hội (3); Trang Xem Tử Vi (1)