lịch sử việt nam

Menu:

quân sự việt nam

Quân Sử Việt Nam Một Ngàn Năm Đầu

 

- Quân sử Hoàng Đế Lê Đại Hành -

Trúc Lâm Lê An Bình biên khảo

Vua Lê Đại Hành tên húy là Lê Hoàn (941 – 1005) là vị vua đầu tiên của nhà Tiền Lê, trị vì từ 980 đến 1005 (băng hà tháng 3 năm Ất Tỵ). Trong lịch sử Việt Nam, vua Lê Đại Hành không chỉ là một vị hoàng đế có những đóng góp lớn trong chống quân Tống phương Bắc quân Chiêm Thành ở phương Nam, giữ gìn và củng cố nền độc lập dân tộc mà còn có nhiều công lao trong sự nghiệp ngoại giao, xây dựng và kiến tạo đất nước Đại Cồ Việt.

Năm 981, lúc nhà Tống đang mưu toan xâm lăng nước Ðại Cồ Việt, vua Lê Ðại Hành đã vời Pháp sư Pháp Thuận vào hỏi ý kiến của ngài về vận nước Nam ra sao. Ngài Pháp Thuận đáp rằng:

Vận nước như mây cuốn

Trời Nam mở thái bình

Vô vi trên điện các

Xứ xứ hết đao binh

Vua Lê còn nhờ ngài Khuông Việt cầu nguyện đức Tỳ Sa Môn Thiên Vương (là một vị thần hộ trì ngôi Tam Bảo) tại núi Vệ Linh, ở đền do ngài đã dựng lên, gia hộ cho quân dân nước Ðại Cồ Việt được chiến thắng quân nhà Tống.

Ngày 23 tháng 10 năm 981, vào lúc canh ba, khi trời tối mịt, gió lớn lửa dồn nổ ra, quân Tống do Hầu Nhân Bảo dẫn đầu bị tan vỡ. Thần ẩn hiện trên không trung, cất tiếng ngâm:

Nam quốc sơn hà Nam đế cư

Tiệt nhiên dĩ định tại thiên thư

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư

Quân Tống nghe thế hoảng sợ chen nhau bỏ chạy tứ tán, và quân dân Ðại Việt đã chiến thắng một cách vẻ vang. Qua đó cho ta thấy rằng bài thơ bốn câu được xem là Tuyên Ngôn Ðộc Lập đầu tiên của một nước Ðại Việt thực sự tự do đã được tuyên bố ngay từ năm 981 sau khi vua Lê Ðại Hành chiến thắng quân xâm lăng nhà Tống, chứ không phải của Lý Thường Kiệt tuyên bố vào năm 1076 như được phổ biến từ bấy lâu nay. Nguồn gốc của bài thơ Thần được ghi trong Việt sử diễn âm cũng như Thiên nam ngữ lục viết vào thế kỷ 16 và 17.

*/*/*

Bài Thơ Sông Núi Nước Nam

Trúc Lâm Lê An Bình

(Kính họa theo Bài Thơ Thần)

Sông núi nước nam dân Nam ở

Rõ ràng ghi lại từ ngàn xưa

Nếu Tầu phương Bắc đến xâm phạm

Chắc chắn rồi bây sẽ bại vong