Lịch Sử Quân Đội Việt Nam                

Bài học Đến Từ Chiến Trường Bắc Việt

1, 2, 3, 4

Đỗ Ngọc Nhận

...

Chiến Tranh Nhân Dân

Cụm từ CTND  được CS xử dụng trong CTVN lần thứ nhất (1946-1954)  là một hình thức chiến tranh do Mao trạch Đông sáng tạo, áp dụng thành công năm 1949 tại Trung Hoa lục địa được CSVN rập khuôn ứng dụng vào chiến trường VN. Cụm từ này nói lên bản chất chính trị và mục đích chống ngoại xâm thực dân Pháp của cuộc chiến.

Về đường lối chỉ đạo chiến tranh mặt quân sự, Đại Hội Đảng Cộng Sản Đông Dương lần thứ II đầu năm 1951 đề ra chủ trương: “…Đại hội đã ra quyết nghị về quân sự tiếp tục khẳng định đường lối kháng chiến “toàn dân, toàn diện, trường kỳ và tự lực cánh sinh”. Đảng chủ trương xây dựng một quân đội mạnh mẽ, chân chính với ba đặc điểm: dân tộc, nhân dân và dân chủ. Khẩn trương xây dựng bộ đội chính quy, củng cố bộ đội địa phương và phát triển dân quân du kích.

Phương châm tác chiến vẫn là “lấy du kích làm chính, vận động chiến là phụ, nhưng phải đẩy mạnh vận động chiến tiến lên để vận động chiến trở thành chủ yếu”. Tuy vậy, do đặc điểm chiến tranh phát triển không đều nên chỉ đạo phải dựa vào điều kiện cụ thể của mỗi chiến trường mà vận động phương châm cho thích hợp. Phải nắm vững nguyên tắc tiêu diệt chiến”.

Về mối quan hệ chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương, Đai hội II nghị quyết: “Vì Đông Dương là một chiến trường và cách mạng Việt Nam có nhiệm vụ phối hợp với cách mạng Miên, Lào nên lúc này phải tích cực giúp đỡ cuộc kháng chiến Miên – Lào phát triển chiến tranh du kích, xây dựng lực lượng võ trang, xây căn cứ địa”. (Đường tới Điện Biên Phủ, Võ nguyên Giáp, tr. 117, 118)

Bàn về chiến lược trong CTND, họ Mao rất tự hào về tác phẩm độc đáo của mình khi ông nói: “Đối phương của chúng ta không hiểu rằng trong chiến tranh chống Cộng, họ cần phải có một chiến lược, chiến thuật mới. Ỷ vào ưu thế của họ trên mọi địa hạt, họ đã khinh ta và đã cố chấp bấu víu vào những phương sách cổ hủ”.(Sách Lược Xâm Lăng của CS. Minh Võ, tr.20)

Đứng trên quan điểm học thuật, trong bài viết Trước Mối Nguy Của Dân Tộc, nhà  biên khảo Minh Võ định nghĩa về CTND khá chính xác như  sau: “… Chúng tôi đã nhiều lần định nghĩa chiến tranh ý thức hệ CS là tòan bộ chiến, một cuộc chiến tòan cầu, tòan diện, trường kỳ. Chiến tranh nhân dân chính là hình thức điển hình nói lên đầy đủ nội dung đó. Chiến tranh nhân dân là một cuộc chiến mà tòan dân là lính, phải chịu kỷ luật nhà binh. Trong chiến tranh nhân dân  mọi người dân đã là lính, thì tất cả các nhà báo, tất cả các chủ nhiệm, chủ bút và từng biên tập viên của mỗi tờ báo cũng đều là lính và chịu kỷ luật nhà binh. Dựa vào nguyên lý đó không thể nào có tự do báo chí. Khi mà đảng đã nhân danh “chính nghĩa” dân tộc kiểu Lênin, hay nhân danh Cách Mạng Vô Sản thế giới để tiến hành chiến tranh thì không ai có thể từ chối nghĩa vụ đi lính và khước từ tuân thủ kỷ luật nhà binh, kỷ luật chiến tranh. Báo chí là một vũ khí, một mặt trận, một đạo quân. Mỗi ngòi bút là một sư đoàn…. 

Thực ra, tất cả những hình thức chiến tranh đa dạng mà CS dùng phát xuất tử khái niệm tòan bộ chiến mà Clausewitz đã chủ trương từ trước thế chiến I, rồi sau đó bị quên lãng. Nhưng Ăng Ghen là học trò của Clausewitz đã đem áp dụng trở lại và thành lò đúc “vũ khí phi vũ trang” phổ biến của CS. Theo quan niệm này thì cái gì cũng có thể là vũ khí, chỗ nào, lãnh vực nào cũng có thể là mặt trận. Chiến tranh nhân dân vì vậy cũng chỉ là một khía cạnh của Tòan Bộ Chiến”.

Tác giả cuốn PAVN (Quân Đội Nhân Dân VN), ông Douglas Pike nhận xét như sau về CTND: “…Đó là một chiến lược chiến tranh chưa thấy có chiến luợc đối kháng”. Pike muốn nhấn mạnh là cả Hoa kỳ và Pháp chưa tìm ra được một chiến lược hữu hiệu chống lại chiến lược CTND của CSVN. (Viet nam at War, Phillip B. Davidson, p.798). Trong một tài liệu khác, Pike nhận định “đấu tranh” giữ một vai trò chủ yếu chiến lược trong CTND.

Chiến Tranh Cách Mạng

Trong CTVN lần thứ hai (1957-1975), CSBV xử dụng cụm từ CTCM để che dấu mưu đồ xâm lăng cưỡng chiếm MNVN dưới hình thức một cuộc cách mạng (?) mà chúng tuyên truyền ngụy tạo là do nguyên nhân nhân dân MNVN chống chính quyền VNCH Ngô đình Diệm.. Công cụ chính trị CSBV dựng lên là Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam (MTDTGPMN). Về nội dung, cả hai cụm từ CTND và CTCM có cùng bản chất chính trị và mục tiêu là áp đặt chế độ CS lên toàn cõi VN.

Cuộc chiến thôn tính MNVN của CSBV còn nằm trong khuôn khổ chiến tranh bành trướng ý thức hệ của phong trào cộng sản quốc tế. Trần văn Trà, một thượng tướng MTGPMN, từng là Trưởng Phái Đoàn VC trong Ban Liên Hợp Quân Sự (BLHQS) bốn bên sau Hiệp Định Ba Lê 1973, tác giả chính kế hoạch Tổng Công Kích MNVN 1975 thú nhận: “…Cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ của nhân dân ta đã mang tính chất rất phức tạp cả về nội dung lẫn hình thức ngay từ đầu và qua các quá trình diễn biến của nó cho đến ngày nay. Nó không chỉ là một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc chống xâm lược, cũng không phải là một cuộc chiến tranh có tính chất giai cấp giữa cách mạng và phản cách mạng trong nước, mà còn phức tạp hơn, là một cuộc chiến tranh thể hiện sự đấu tranh giữa hai thế lực tiến bộ và phản động trên toàn thế giới…”(Kết Thúc Cuộc Chiến Tranh 30 năm, Hồi ký Trần văn Trà, Nhóm Nghiên Cứu Việt Sử,  tr. 119).

Hồ chí Minh cũng đã từng tuyên bố: “Kháng chiến VN là một bộ phận của Mặt Trận Dân Chủ Nhân Dân Thế Giới do Liên Sô lãnh đạo”.

Nhận định về CTCM theo quan điểm chiến tranh của quân lực Hoa kỳ tại VN, tướng Philip B. Davidson, cựu trưởng phòng tình báo Bộ Tư Lệnh Mỹ MACV, tác giả cuốn Vietnam at War – The History 1946-1975 (tr. 796, 797) nhận định CS đã có  ưu thế chiến lược, cho nên họ dành được chiến thắng trong chiến tranh. Theo ông, phe CS phân định khá rõ rệt về tương quan giữa chiến lược và chiến thuật:
-          “Chiến thuật sai, chiến lược sai: chiến tranh sẽ nhanh chóng thất bại
-          Chiến thuật đúng, chiến lược sai: trận chiến có thể thắng, nhưng chiến tranh sẽ thất bại
-          Chiến thuật sai, chiến lược đúng: trận chiến có thể thua, nhưng chiến tranh sẽ thắng lợi
-          Chiến thuật đúng, chiến lược đúng: chiến tranh sẽ nhanh chóng thắng lợi
Nếu căn cứ vào những tiêu chuẩn trên để đánh giá cuộc chiến 1957-1975 thì quân lực Hoa kỳ rơi vào trường hợp hai, còn CSBV rơi vào trường hợp ba”.
Tướng Davidson phân tách về nội dung CTCM của CS gồm toàn bộ 6 đặc điểm:
-          “CTCM nhằm mục đích dành quyền kiểm soát chính trị.. Các bên tham chiếm có thể được ngoại bang hỗ trợ, nhưng thực chất, CTCM là một cuộc chiến tranh mang bản chất chính tri.
-          CTCM là một cuộc chiến tranh toàn diện, vận dụng các mặt đấu tranh quân sự, chính trị, ngoại giao, kinh tế, tâm lý.
-          CTCM là cuộc chiến tranh thống nhất toàn lực đấu tranh, được phối hợp nhịp nhàng và chỉ đạo chặt chẽ bởi một nhóm lãnh tụ không những có khả năng về mặt quân sự mà còn về các mặt chính trị, tâm lý và ngoại giao.
-          CTCM là một cuộc chiến tranh gian trá. Tin tức, tên gọi, kế hoạch gian trá giả mạo được tận dụng để đánh lừa địch, từ đó địch đưa ra biện pháp ứng phó làm tiêu hao sinh lực của chúng.
-          CTCM là cuộc chiến tranh trường kỳ. Thời gian là đồng minh quan yếu của lực lượng cách mạng để bồi đắp nền tảng chính trị và từng bước xây dựng lực lượng võ trang. Cuộc chiến lâu dài sẽ làm sói mòn ý chí và sức chịu đựng của địch do tổn thất nhân mạng và tốn phí cho chiến tranh.
-          CTCM là một cuộc chiến tranh linh hoạt. Lấy tổ chức chính trị làm nền tảng, từng bước phát triển từ du kích chiến lên chính quy chiến, kết hợp hai hình thức du kích và chính quy chiến, sau cùng dứt điểm tiêu diệt địch chủ yếu bằng hình thức chính quy chiến với quy mô lớn”.

1, 2, 3, 4

Quân Sử Việt Nam (Top)

 

Thư Mục Các Trang Nhà

Trang Ái Hữu (15); Trang Báo Chí Online (106); Trang Cộng Đồng (11) ; Trang Đại Học (1); Trang Điện Toán (9); Trang Gia Chánh (1); Trang Giáo Dục (3); Trang HS-TS (2); Trang Kiểm Web (2); Trang Đa Dạng (124);Trang Nghiên Cứu (1);TrangNhậtKýĐTử (28); Trang Quân Sự VN (2); Trang Quân Sử VN (7); Trang Tìm Thân Nhân (); TrangThơ (10);Trang Tù Chính Trị (1); TrangVănHóa (26); Trang Xã Hội Điện Tử (21);Trang Y Tế Y Học (13)

Trang Âm Nhạc(26);Trang Cao Đài (2);Trang Công Giáo (19); Trang Tổ Chức, Đảng Phái Chính Trị (51); Trang Đọc Sách Điện Tử (6); Trang Giải Trí (13); Trang Hòa Hảo (5); Trang Hội Chuyên Viên (2); Trang Lịch Sử VN (6); Trang Ngân Hàng (); Trang Nhân Quyền (8); Trang Phật Giáo (32); Trang QLVNCH (46); Trang Tìm Kiếm (3);Trang Tin Lành (5); Trang Truyền Thông (24); Trang Tỵ Nạn (5); Trang Xã Hội (3); Trang Xem Tử Vi (1)